Regulamin

JURFIT Studio Pole Dance

§ Regulamin

Studio Pole Dance JURFIT
Bielsko-Biała, 01.09.2023

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby które ukończyły 16 lat (niepełnoletni za zgodą prawnych opiekunów), które nie mają przeciwwskazań medycznych do uprawiania tego sportu (wymagane oświadczenie) i wykupiły karnety lub opłaciły wejście jednorazowe.
 2. Kobiety w ciąży w zajęciach nie mogą brać udziału.
 3. Zajęcia należy opłacić z góry wykupując karnet lub wejście jednorazowe.
 4. Karnet jest ważny przez cztery tygodnie w grupie (w grupach) do której uczestnik jest zapisany. Karnety są imienne i nie mogą być odstępowane innej osobie.
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach Studio nie zwraca uczestnikowi wpłaconej kwoty.
 6. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w uzgodnionym terminie. Posiadacze karnetu na zajęcia odbywające się raz w tygodniu mogą odrobić jedną nieobecność, a posiadacze karnetu na zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu dwie nieobecności. Warunkiem skorzystania z możliwości odrobienia zajęć jest zachowanie ciągłości uczestnictwa w zajęciach (posiadanie ważnego karnetu). Nieobecność można odrobić do miesiąca czasu.
 7. Ze względów organizacyjnych o przewidywanej nieobecności lub rezygnacji z zajęć należy powiadomić studio lub instruktora (osobiście bądź telefonicznie).
 8. W przypadku lekcji indywidualnych nieobecność należy zgłosić nie później niż 24 godziny przed zajęciami. Jeżeli nieobecność nie została zgłoszona w podanym terminie, zajęcia uznane bedą za odbyte i wymagają opłacenia.
 9. Jeśli zajęcia zostaną odwołane, ważność karnetu zostanie odpowiednio przedłużona.
 10. Studio zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby ćwiczących. W takiej sytuacji osobom z rozwiązywanej grupy zaproponowane zostaną inne terminy w pozostałych grupach.
 11. Strojem obowiązującym na zajęciach są krótkie spodenki i koszulka na ramiączkach lub top. Ćwiczymy bez obuwia.
 12. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora. Nie może wykonywać figur bez asekuracji instruktora, o ile on nie uzna, że daną figurę uczestnik zajęć może wykonywać już samodzielnie.
 13. W przypadku doznania urazu, zasłabnięcia lub wystąpienia innych niepokojących objawów należy natychmiast przerwać ćwiczenia i zgłosić się do instruktora.
 14. Uczestnik zajęć ma obowiązek dbania o sprzęt na którym ćwiczy i niezwłocznego zgłaszania instruktorowi wszelkich nieprawidłowości związanych z jego stanem technicznym.
 15. Nagrywanie filmów i robienie zdjęć wymaga zgody instruktora.
 16. Zabrania się:
  • wejścia na teren Studia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków zmieniających świadomość, jak również wnoszenia i spożywania tych środków,
  • palenia tytoniu,
  • żucia gumy i jedzenia w czasie wykonywania ćwiczeń,
  • ćwiczenia z założoną biżuterią,
  • ćwiczenia po nasmarowaniu ciała kremami, olejkami itp.
 17. Rażące naruszenie regulaminu może skutkować wyproszeniem z sali bez zwrotu wniesionej opłaty
 18. Aktualny cennik znajduje się na stronie www.jurfit.pl

§ Regulamin

JURFIT Pole Choreo

 1. Obowiązuje przestrzeganie Regulaminu JURFIT Studio Pole Dance z wyłączeniem punktu nr 6. i 11.
 2. Dopuszcza się w przypadku nieobecności wydłużenie ważności karnetu o tydzień (dotyczy tylko jednej nieobecności).
 3. Strój obowiązujący na zajęciach to: legginsy lub krótkie spodenki, koszulka lub top oraz skarpetki. Wymagane są również ochraniacze na kolana.

§ Regulamin

JURFIT Pole Dance Junior

 1. Obowiązuje przestrzeganie Regulaminu JURFIT Studio Pole Dance (z wyłączeniem zapisu z pkt 1 dotyczącego wieku uczestnika). W szczególności obowiązuje wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka na jego udział w zajęciach Pole Dance Junior oraz złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania tego sportu.
 2. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży w wieku 12 – 15 lat.
 3. Rodzice (opiekunowie) dziecka mogą przebywać w czasie zajęć w Studio, tylko za zaproszeniem lub zgodą instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. Dziecko należy odebrać do 15 minut od zakończenia zajęć. Jeśli odbierającym jest inna osoba niż rodzic (opiekun prawny), to musi to być osoba dorosła, wcześniej przez niego upoważniona.
 5. W przypadku decyzji rodzica o samodzielnych powrotach dziecka z zajęć obowiązuje złożenie pisemnego oświadczenia.
 6. Przy zapisach na zajęcia należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania dziecka oraz imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) i numer telefonu do kontaktu.
 7. Rodzic (opiekun) w czasie zajęć powinien być dostępny pod podanym do kontaktu numerem telefonu.
Na naszej stronie używamy plików Cookies. Więcej informacji o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce znajdziesz tutaj