Regulamin

JURFIT Studio Pole Dance

§ Regulamin

JURFIT Studio Pole Dance

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby które ukończyły 16 lat (niepełnoletni za zgodą prawnych opiekunów), które nie mają przeciwwskazań medycznych do uprawiania tego sportu (wymagane oświadczenie) i wykupiły karnety lub opłaciły wejście jednorazowe.
 2. Kobiety w ciąży w zajęciach nie mogą brać udziału.
 3. Zajęcia należy opłacić z góry wykupując karnet lub wejście jednorazowe.
 4. Karnet jest ważny przez cztery tygodnie w grupie (w grupach) do której uczestnik jest zapisany. Karnety są imienne i nie mogą być odstępowane innej osobie.
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach Studio nie zwraca uczestnikowi wpłaconej kwoty.
 6. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w uzgodnionym terminie. Posiadacze karnetu mogą odrobić opuszczone zajęcia wyłącznie z jednego tygodnia.
 7. Ze względów organizacyjnych o przewidywanej nieobecności lub rezygnacji z zajęć należy powiadomić instruktora osobiście lub telefonicznie.
 8. Jeśli zajęcia zostaną odwołane, ważność karnetu zostanie odpowiednio przedłużona.
 9. Studio ma prawo do rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby ćwiczących. Rozwiązanie nastąpi po wykorzystaniu posiadanych przez nich karnetów. Pozostałym osobom zostanie zaproponowane uczęszczanie do innej grupy.
 10. Strojem obowiązującym na zajęciach są krótkie spodenki i koszulka. Ćwiczymy bez obuwia.
 11. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora. Nie może wykonywać figur bez asekuracji instruktora, o ile on nie uzna, że daną figurę uczestnik zajęć może wykonywać już samodzielnie.
 12. W przypadku doznania urazu, zasłabnięcia lub wystąpienia innych niepokojących objawów należy natychmiast przerwać ćwiczenia i zgłosić się do instruktora.
 13. Uczestnik zajęć ma obowiązek dbania o sprzęt na którym ćwiczy i niezwłocznego zgłaszania instruktorowi wszelkich nieprawidłowości związanych z jego stanem technicznym.
 14. Nagrywanie filmów i robienie zdjęć wymaga zgody instruktora.
 15. Zabrania się:
  • wejścia na teren Studia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków zmieniających świadomość, jak również wnoszenia i spożywania tych środków,
  • palenia tytoniu,
  • żucia gumy i jedzenia w czasie wykonywania ćwiczeń,
  • ćwiczenia z założoną biżuterią,
  • ćwiczenia po nasmarowaniu ciała kremami, olejkami itp.
 16. Rażące naruszenie regulaminu może skutkować wyproszeniem z sali bez zwrotu wniesionej opłaty
 17. Aktualny cennik znajduje się na stronie www.jurfit.pl

§ Regulamin

JURFIT Akro Pole Kids

 1. Obowiązuje przestrzeganie Regulaminu JURFIT Studio Pole Dance (z wyłączeniem zapisu z pkt 1 dotyczącego wieku uczestnika). W szczególności obowiązuje wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka na jego udział w zajęciach Akro Pole Kids oraz złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania tego sportu (elementy akrobatyki i ćwiczenia na drążku pionowym).
 2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 – 11 lat.
 3. Rodzice (opiekunowie) dziecka mogą przebywać w czasie zajęć w Studio, tylko za zaproszeniem lub zgodą instruktora prowadzącego zajęcia (np. na organizowanym występie dzieci).
 4. Dziecko należy odebrać do 15 minut od zakończenia zajęć. Jeśli odbierającym jest inna osoba niż rodzic (opiekun prawny), to musi to być osoba dorosła, wcześniej przez niego upoważniona.
 5. Przy zapisach na zajęcia należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania dziecka oraz imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) i numer telefonu do kontaktu.
 6. Rodzic (opiekun) w czasie zajęć powinien być dostępny pod podanym do kontaktu numerem telefonu.

§ Regulamin

JURFIT Pole Dance Junior

 1. Obowiązuje przestrzeganie Regulaminu JURFIT Studio Pole Dance (z wyłączeniem zapisu z pkt 1 dotyczącego wieku uczestnika). W szczególności obowiązuje wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka na jego udział w zajęciach Pole Dance Junior oraz złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania tego sportu.
 2. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży w wieku 12 – 15 lat.
 3. Rodzice (opiekunowie) dziecka mogą przebywać w czasie zajęć w Studio, tylko za zaproszeniem lub zgodą instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. Dziecko należy odebrać do 15 minut od zakończenia zajęć. Jeśli odbierającym jest inna osoba niż rodzic (opiekun prawny), to musi to być osoba dorosła, wcześniej przez niego upoważniona.
 5. W przypadku decyzji rodzica o samodzielnych powrotach dziecka z zajęć obowiązuje złożenie pisemnego oświadczenia.
 6. Przy zapisach na zajęcia należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania dziecka oraz imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) i numer telefonu do kontaktu.
 7. Rodzic (opiekun) w czasie zajęć powinien być dostępny pod podanym do kontaktu numerem telefonu.
Na naszej stronie używamy plików Cookies. Więcej informacji o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce znajdziesz tutaj